Derde steunpakket, wat betekent het voor mij?

Alle maatregelen op een rijtje

Derde steunpakket,
wat betekent het voor mij?

Na de eerdere steunpakketten in maart en mei is op vrijdag 28 augustus 2020 het derde steunpakket met corona maatregelen voor ondernemers bekend gemaakt. De nadruk ligt op steun, herstel en investeren. Wat zijn alle maatregelen?

Het derde steunpakket houdt beter rekening met verschillen tussen bedrijven en is gericht op de overgang naar de nieuwe realiteit. Het pakket en de aanpassingen op de huidige maatregelen zijn gericht op de toekomst en op nieuw werk. Naast de in dit artikel genoemde maatregelen voor ondernemers, bevat het pakket een aanvullend sociaal pakket, waarin de nadruk ligt op de overstap van het huidige werk naar nieuw toekomstbestendig werk.

Verlenging NOW

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt verlengd met negen maanden, tot en met juni 2021. Elke drie maanden zal de maatregel versoepelen. De NOW 3.0 kun je vanaf half november aanvragen en geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober. De precieze voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Voor het gebruiken van NOW 3.0 maakt het niet uit of je aanspraak hebt gemaakt op NOW 1.0 of 2.0. Voor elk tijdvak kun je kiezen of je een aanvraag doet. Net als bij NOW 1.0 en 2.0 krijg je 80 procent van het subsidiebedrag meteen en de overige 20 procent bij de vaststelling achteraf. De vaststelling van de NOW 3.0 is pas na de drie tijdvakken, dus in de zomer van 2021.

Tijdvak 1: 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020

In het eerste tijdvak krijg je subsidie voor 80 procent van de loonsom, bij een omzetverlies van 100 procent. In NOW 1.0 en NOW 2.0 was dit maximaal 90 procent van de loonsom. Bij een lager omzetverlies is de subsidie 80 procent van het omzetverlies. Heb je bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies? Dan is de subsidie in dit eerste tijdvak 40 procent van de loonsom. Dat zou in NOW 1.0 en NOW 2.0 dus 45 procent zijn.

De maximaal tien procent van de loonsom die je nu minder ontvangt als tegemoetkoming, wordt ingezet voor (om)scholing van de medewerkers. Er wordt nog bekend gemaakt hoe dit eruit gaat zien. Ook nieuw bij de NOW 3.0 is het vrijstellingspercentage. Dit houdt in dat je in het eerste tijdvak 10 procent in loonsom kunt dalen, zonder gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming. Dit gebeurt bijvoorbeeld door natuurlijk verloop van personeel, door ontslag of door je werknemers een (tijdelijke) daling in loon te vragen (vrijwillig loonoffer). De boete die je in NOW 1.0 en NOW 2.0 kreeg voor bedrijfseconomisch ontslag, vervalt.

Tijdvak 2: 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2020

In het tweede tijdvak wordt de subsidie verlaagd naar 70 procent van de loonsom (bij omzetverlies van 100 procent). Ook wordt de eis van minimale omzetdaling verhoogd van 20 procent naar 30 procent. In het tweede tijdvak wordt het vrijstellingspercentage (hoeveel je in loonsom kunt dalen met behoud van de tegemoetkoming) 15 procent.

Tijdvak 3: 1 april 2021 tot en met 30 juni 2020

In het derde tijdvak wordt de subsidie verlaagd naar 60 procent van de loonsom (bij omzetverlies van 100 procent). In dit tijdvak wordt het maximale subsidiebedrag per werknemer verlaagd naar eenmaal dagloon (€ 4.769), dit was tweemaal dagloon. Het vrijstellingspercentage (toegestane daling in loonsom met behoud van de tegemoetkoming) wordt in het derde tijdvak 20 procent.

Verlenging Tozo

Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met negen maanden verlengd en in fases aangepast. Vanaf 1 oktober 2020 komt er een vermogenstoets op beschikbare middelen. Dat houdt in dat als je meer dan € 46.250 aan direct beschikbaar geld hebt (contant geld, spaarsaldo, aandelen, obligaties etc.), je niet meer in aanmerking komt. Vermogen in je woning of bedrijfspand, machines, voorraden en je pensioen tellen hiervoor niet mee.

Vanaf 1 januari 2021 komt er voor zelfstandigen ondersteuning vanuit de gemeente om weer aan de slag te gaan, als zzp’er of in loondienst. De precieze invulling hiervan wordt nog bekend gemaakt en zal om coaching, advies en scholing gaan. Vanaf 1 juli 2021 is het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) weer van toepassing, in plaats van de Tozo.

Verlenging TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verlengd en het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 90.000 per drie maanden. In de eerste TVL is het maximum € 50.000 voor vier maanden. In het komende kwartaal, 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, kom je in aanmerking met een omzetverlies van 30 procent of meer. Dit wordt voor de periode vanaf januari 2021 verhoogd naar 40 procent en vanaf 1 april 2021 verhoogd naar 45 procent. De andere voorwaarden van de TVL veranderen niet.

Kredietmaatregelen

De kredietregelingen uit de eerdere noodpakketten worden verlengd. Het gaat hier om:

  • De Klein Krediet Corona-garantieregeling tot en met 31 december 2020;

  • De coronamodule in de Borgstelling MKB tot en met 31 maart 2021;

  • De coronamodule in de Garantie Ondernemingsfinanciering tot en met 31 december 2020.

De Corona Overbruggingslening loopt af op 1 oktober 2020.

Belastingmaatregelen

Je kunt tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen, het uitstel loopt dus tot uiterlijk 31 december 2020. Je krijgt vervolgens twee jaar de tijd (tot en met 31 december 2022) om de opgebouwde belastingschuld af te lossen. De invorderingsrente blijft nog op 0,01 procent tot en met 31 december 2021. De belastingrente (als je te laat, niet of onjuist aangifte doet) gaat wel weer naar 4 procent, dus je moet wel weer op tijd aangifte doen.

Branchespecifieke steun

Een aantal branches zijn door corona extra hard geraakt. Hiervoor zijn in het derde steunpakket specifieke maatregelen genomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de cultuursector (een aanvullend cultuurpakket), de landelijke publieke omroep, dierentuinen, de evenementenbranche en de reisbranche.

Nieuwe maatregelen gericht op investeringen

Om de economie weer een boost te geven zijn investeringen nodig. Daarom worden overheidsinvesteringen naar voren gehaald (bijvoorbeeld voor woningbouw) en komen er maatregelen om investeringen van bedrijven te stimuleren. Deze worden op Prinsjesdag (dinsdag 15 september 2020) gepresenteerd. De vermogenspositie van bedrijven wordt opgekrikt via een herkapitalisatiefonds en er wordt geïnvesteerd in startups en scale-ups, onder andere via extra kapitaal voor de ROM’s (Regionale OntwikkelingsMaatschappijen).

Bron: MKB Servicedesk | Foto: pixable